Razvoj novog proizvoda u tvrtki In Rebus prema Normi ISO 17065

Tvrtka In Rebus d.o.o., Svetog Mateja 5, 10 000 Zagreb, OIB: 91591564577, provodi projekt „Razvoj novog proizvoda u tvrtki In Rebus” “ u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP” , Referentna oznaka: KK.03.2.2.01. 0103 – objavljenog od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Naziv projekta: Razvoj novog proizvoda u tvrtki In Rebus
Ukupna vrijednost projekta: 569.380,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 483.718,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 4.9.2017.-4.3.2019.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“.

>link: www.strukturnifondovi.hr

Projekt „Razvoj novog proizvoda u tvrtki In Rebus” obuhvaća niz aktivnosti dovršenja inovativnog proizvoda, čiji je razvoj društvo InRebus d.o.o. počelo razvijati 2016. godine. Inovativnost proizvoda sastoji se u informatiziranju poslovnih procesa koji prije nisu bili popraćeni IT tehnologijom, već su se obavljali ručno.

Proizvod koji se razvija u okviru navedenog programa je rješenje za upravljivost procesa certifikacije prema normi ISO 17065. Cilj implementacije softverskog rješenja je optimizacija poslovnog procesa certificiranja. Korištenjem ovog softverskog rješenja uspostava novog oblika postojećih procesa u društvima koji su certificirani, na način da će njegovom primjenom procesi biti informatizirani, te će se ostvariti da se svi zapisi procesa bilježe u softveru, te da se time ostvari kvalitetno upravljanje procesima i podigne kvaliteta isporuka uz smanjenje utroška radnog vremena te povećanje produktivnosti, što dovodi u konačnici do višeg volumena mogućeg realiziranog posla, a to dovodi i do povećanja prihoda.

Norma ISO 17065 definira procesna pravila kojim se garantiraju nepristranost, stručnost, objektivnost i pouzdanost procesa certificiranja kvalitete u proizvodnji. Proizvođači certificiraju svoj proces prema Normi 17065 da bi garantirali da se proizvodnja proizvoda odvija na način da se u tijek poslovnog procesa ne mogu implementirati koraci koji mogu narušiti kvalitetu izrade proizvoda koji se nude tržištu. Certifikacijske kuće, koje su akreditirane, moraju slijediti pravila ocjenjivanja, te se ta stroga pravila provođenja poslovnih procesa certifikacije moraju striktno poštovati i njihova međusobna neovisnost i nepristranost mora biti zagarantirana. Upravo na tom ključnom dijelu norme implementiran je sustav Aplikacije In Rebus 17065.

Certifikacijske sheme, skup zahtjeva koje postavlja industrija, regulatori ili drugi subjekti, su glavne propusnice za sve certifikate. Bez sheme certifikacije, ne postoje informacije o kriterijima s kojima je certificirani proizvod, proces ili usluga u skladu. Krajnji korisnik predmeta certifikacije u pogledu sheme certificiranja treba u svojim procesima odrediti odnosno definirati ili normirati zahtjeve koje proizvod, proces ili usluga moraju ispuniti.
Ove sheme također obično uključuju dodatne zahtjeve iznad i izvan onih navedenih u ISO/IEC 17065. Ove dodatne stavke mogu uključivati (ali nisu ograničene na) zahtijevanje registracije / certificiranja sustava upravljanja na razini proizvođača, periodične revizije linije tvornice, akreditacije ili drugo priznanje tijela za ispitivanje / inspekciju / reviziju i specifikacije o tome kako dokazati da je proizvod, proces ili usluga ovjerena od legitimnog tijela.

Osim zahtjeva za samim certificiranim proizvodom, procesom ili uslugom (sigurnosne granice, zahtjevi učinkovitosti i tako dalje), a moguća su i ograničenja na sudionike u cjelokupnom procesu, sheme općenito također sadrže upute o tome kako certificirani proizvod, proces ili usluga mogu zadržati svoju certifikaciju nakon što joj je dodijeljena početna certifikacija, aktivnost poznata kao “nadzor”. Osiguravanje da certificirani proizvod, proces ili usluga nastavlja ispunjavati primjenjive zahtjeve nakon početnog ocjenjivanja je izuzetno važno u mnogim slučajevima, iako mogu postojati neke stvari koje su certificirane, ali za koje koncept nadzora nije relevantan.

Društvo In Rebus d.o.o. u svom portfelju od samog osnutka posjeduje rješenja za informatizaciju raznih Normi, (ISO 9001, ISO 27001; PCI DSS; ISO 17025) te je tako ISO 17065 logičan nastavak. Društvo se probija polako na tržište normizacije, no istovremeno njeni djelatnici nude i konzultantske usluge usklađivanja, te je na taj način osiguran sinergijski učinak.

S obzirom na iskustvo u izradi softverskih rješenja za građevinsku industriju i laboratorije koji provode testiranje materijala, s tim u svezi društvo je izradilo rješenje za podršku normi ISO 17025, te mnoštvu normi u građevinarstvu.

Ovaj projekt predviđa s tim u svezi projektne aktivnosti testiranja u operativnom okruženju uglavnom u suradnji s firmama iz navedenog industrijskog sektora. Društvo nastoji tijekom projekta izraditi platformu koja može biti primijenjena na bilo koju industriju koja ima specifične norme a u njoj se koristi i norma ISO 17065, jer se najčešće radi o procesima certificiranja koji sadržavaju istovremeno više normi.


OPIS PROJEKTA

Nosioci akreditacije u Republici Hrvatskoj obvezni su uskladiti interne procese prema zahtjevima Norme te pri tome uspostaviti poslovnu hijerarhiju, usvojiti interne akte i propise, zapošljavati djelatnike koji tijekom procesa certifikacije provode kontrolu poslovnih procesa, djelatnika i opreme te uspostaviti evidencije i dokaze provođenja svih aktivnosti u skladu sa zahtievima Norme.

Pojedini nadzor certifikacijske kuće može obuhvaćati veliki broj različitih pojedinačnih kontrola i evidencija, pri čemu je svaku kontrolu potrebno evidentirati, što se sada radi ručno a pohranjuje na papirnatim nosiocima. Za svaki pregled dokumenta/opreme ispitivači izrađuju zapisnik o kontroli, a zapisnik se sastoji od nekoliko obveznih elemenata što znatno povećava mogućnost pogreške.

Kontrolni postupci (postupak ocjenjivanja) i pripadajuća evidencija zapravo su skup poslovnih procesa (izlazak na teren, uvid u certifikate opreme i djelatnika, mjerne i kontrolne opreme te izrada pojedinačnih zapisnika, kopiranje dokumentacije i izrada završnog certifikata o sukladnosti prema zahtjevima HR ili EU propisa, a za koje izdavanje je tvrtka ovlaštena od HAA).

Način trenutačne implementacije tih postupaka u znatnom broju društava oslanja se na papirnate evidencije ili uredske računalne alate, ali izostaju prednosti korištenja baza podataka, brzog pretraživanja, dinamičkih izvještaja, kontekstualnog pretraživanja i slično. Korištenjem specijaliziranog namjenskog softverskog rješenja ti se nedostaci mogu prevladati a postojeći procesi unaprijediti, kontrola izvedbe aktivnosti i tijek procesa su cijelim tijekom izvedbe vidljivi i upravljivi (dodjela djelatnicima, preraspodjela zadataka, i sl – djelovodnik) a broj slučajnih grešaka se drastično umanjuje.

Sustav upozorenja smanjuje kašnjenja u u radu, a izvještaji daju informaciju o trajanju pojedinog predmeta, njihovom statusu, broju obavljenih, otvorenih/zatvorenih predmeta i slično. Praćenje nesukladnosti, korektivne i preventivne radnje te nastavne obveze po istima, vode se centralno. Softver može pratiti sve procese te izvještavati o njima, kako to zahtjeva Norma, a benefiti za Društvo su centralna upravljivost svih aktivnosti, zapisa i informacija (Generalni zahtjevi, Osoblje, Interni pravilnici, upute, proces certifikacije, dokazi provođenja i dr.).

Aplikativno rješenje predstavlja značajno ubrzanje i olakšanje radnih procesa.

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj projekta je izrada i stavljanje u funkciju programskog rješenja namijenjenog svim tvrtkama u Hrvatskoj i EU koje se bave ispitivanjem i certificiranjem proizvoda, prvenstveno prema normi HR EN 17065, ali okosnica softvera može poslužiti za informatizaciju drugih normi koje se primjenjuju u procesima dokazivanja kvalitete proizvoda. Projekt je omogućio razvoj inovacije, tj. novog proizvoda na tržištu, koji omogućuje informatizaciju procesa certifikacije i praćenja akreditacije u društvima koja do sada nisu imala prilike koristiti softverska rješenja i tako podići produktivnost svojih internih radnih procesa.

DOBROBITI ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA

Potencijalni korisnici proizvoda su Akreditirana tijela i laboratoriji za ispitivanje kvalitete proizvoda. U Hrvatskoj djeluje ukupno 405 pravnih subjekata koji su akreditirani od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Dobrobiti za korisnike rješenja su:

  • Centralizirana evidencija poslovanja
  • Informatizacija cijelog poslovnog ciklusa certifikacije
  • Praćenje predmeta tijekom cijelog ciklusa
  • Poznavanje statusa predmeta u svakom trenutku te statusa osobe koja ga odrađuje
  • Dostupnost i praćenje dokumentacije
  • Dokazivanje sukladnosti s normom
  • Praćenje osoblja
  • Praćenje nesukladnosti itd.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske unije. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Europska unija ne može biti odgovorna za informacije koje se u njoj nalaze


VIDEO S KONFERENCIJE / Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke In Rebus


O NAMA

• Naša rješenja su inovativna i jednostavna za upotrebu te doprinose porastu efikasnosti i smanjenju troškova

• Ustrajni smo u iznalaženju prilagođenih rješenja, optimalnih za kupca

• Naša rješenja sadrže postupke optimizacije i stalno se nadograđuju, pa ste uz nas uvijek korak dalje

KONTAKT

GDJE SMO